Obchodné podmienky

V súlade s ustanovením §1751 ods.1 zák. č. 89/2012 Zb. (Občiansky zákonník) v platnom znení vydáva eshop Artex Shop tieto obchodné podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, uzatvorenej medzi:


Prevádzkovateľom (a teda predávajúcim) internetového obchodu na internetovej adrese www.artexpolna.cz je Zdeněk Rosendorfský, Resslova 412, Polná, 588 13, IČO: 64349110, DIČ: CZ6905184352). E-mail: info@artexpolna.cz, tel: +420 725 864 111 - ďalej len "prevádzkovateľ".


a


Zákazníkom, ktorým je kupujúci osoba, ktorá uskutoční objednávku cez internetový obchod prevádzkovateľa. Ďalej len "zákazník"


Zákazník má za povinnosť prečítať si a zoznámiť sa s "Obchodnými podmienkami". Odoslaním objednávacieho formulára na tomto e-shope s nimi bezvýhradne súhlasí a potvrdzuje, že sa s nimi zoznámil a rozumie všetkým ich ustanoveniam.


Prevádzkovateľ si vyhradzuje možnosť kedykoľvek zmeniť znenie týchto obchodných podmienok. Zákazník je viazaný znením obchodných podmienok aktuálnym v okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy.

 


Objednanie tovaru:


Tovar, ktorý si chce zákazník objednať vkladá do virtuálneho košíka, pomocou tlačidla "vložiť do košíka", ktoré sa nachádza vždy v detaile príslušného produktu.


Objednávka je vykonávaná odoslaním vyplneného objednávacieho formulára na stránkach e-shopu, ku ktorému možno prejsť pomocou kliknutia na tlačidlo "objednať tovar" v sekcii "Košík".


Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých náležitostí objednávkového formulára.


Po odoslaní objednávkového formulára príde na e-mail zadaný zákazníkom správa, v ktorej je nutné kliknúť na potvrdzovací odkaz, čím je objednávka zo strany zákazníka potvrdená a odoslaná na spracovanie prevádzkovateľovi.Uzavretie kúpnej zmluvy:


Kúpna zmluva medzi prevádzkovateľom a zákazníkom je uzavretá potvrdením odoslanie tovaru zo strany prevádzkovateľa, toto potvrdenie je odoslané na emailovú adresu zákazníka s predmetom "objednávka vybavená - očakávaj zásielku". V prípade, že k takémuto potvrdenie zo strany prevádzkovateľa nedôjde, má sa za to, že kúpna zmluva nebola uzavretá.

Kúpna zmluva môže byť uzatvorená v českom či slovenskom jazyku. Tovar je zasielaný iba na území SR.


Zákazník je uzrozumený s tým, že prevádzkovateľ nie je povinný uzavrieť so zákazníkom kúpnu zmluvu na všetok tovar nachádzajúci sa v eshope prevádzkovateľa, teda že vystavenie tovaru v eshope prevádzkovateľa nie je ponukou na uzavretie zmluvy v zmysle § 1732 obč. zák.


Formulár pre objednanie obsahuje názov tovaru, jeho množstvo, cenu, spôsob platby, cenu dopravy a priestor pre vyplnenie údajov na identifikáciu zákazníka. identifika

nými údajmi zákazníka požadovanými v objednávkovom formulári sú jeho meno, priezvisko, ulica a č.p., mesto a psč.


Cena všetkého tovaru ponúkaného na eshope prevádzkovateľa je konečná a je vrátane všetkých poplatkov s predajom súvisiacimi (s výnimkou ceny za poštovné a balné, ktorá je uvedená samostatne). Cena tovaru je platná po dobu jej zverejnenia v eshope prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nie je platcom DPH.


Pri okolnostiach, pri ktorých by mal byť braný ohľad, je prevádzkovateľ oprávnený požiadať zákazníka o telefonickej či písomné potvrdenie jeho objednávky pred uzatvorením kúpnej zmluvy.


Všetky skutočnosti uvádzané zákazníkom do poznámky v objednávkovom formulári (ak je tak v eshope umožnené) či zaslané e-mailom sú súčasťou uzatvorenej kúpnej zmluvy v prípade súhlasu prevádzkovateľa s nimi, v prípade jeho nesúhlasu alebo nepotvrdenie súhlasu sa má za to, že kúpna zmluva nebola uzavretá. Rovnako v prípade nemožnosti prevádzkovateľa splniť akúkoľvek požiadavku zákazníka vyjadrený v objednávke, zašle prevádzkovateľ zákazníkovi nový návrh objednávky s požiadavkou na jeho vyjadrenia sa k nej. Kúpna zmluva je v tomto okamihu uzavretá odoslaním tejto novej objednávky zákazníkom prevádzkovateľovi a jej následným potvrdením prevádzkovateľom.

 


Práva a povinnosti zmluvných strán:


Prevádzkovateľovi vzniká uzavretím kúpnej zmluvy povinnosť odovzdať objednaný tovar zákazníkovi, zároveň tak vzniká povinnosť zákazníka, aby za toto božie zaplatil prevádzkovateľovi dohodnutú cenu.


Zákazník má povinnosť, aby prevzal tovar objednaný a dodaný v súlade s kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami.


Ak je nevyhnutné, aby z dôvodov, ktoré sú na zákazníkovej strane, bolo tovar dodávaný inak, než bolo v zmluve stanovené, je prevádzkovateľ oprávnený požadovať všetky náklady s týmto doručovaním spojené po zákazníkovi.

 


Poštovné a dodanie:


Pred objednaním tovaru má zákazník v sekcii košík možnosť si zvoliť spôsob platby.


Pri objednávaní tovaru je k jeho predajnej cene pripočítané poštovné, ktorého výška záleží na vybranom spôsobe platby. Táto výška je uvedená nad objednávkovým formulárom.


Pokiaľ si zákazník vyberie možnosť platby vopred na účet a objednávku potvrdí pomocou kliknutia na potvrdzovací odkaz v zaslanom e-mailu, sú na jeho e-mail zadaný v objednávkovom formulári následne zaslané údaje k platbe. Tovar je v tomto prípade CK odoslať potom, čo prevádzkovateľovi na účet uhradí konečnú sumu uvedenú v e-mailu s údajmi k platbe.


Tovar je zasielaný pomocou Slovenskej pošty. Je teda nutné si ho štandardne vyzdvihnúť na vašej konkrétnej pošte.


Doba dodania je závislá na Slovenskej pošte - teda od dvoch dní do jedného týždňa. Ak nie je výslovne u daného tovaru uvedené inak.


Tovar je zasielaný len na území SR.


Ak si chcete objednať tovar z inej krajiny, kontaktujte nás (viď kontakt), iste sa dohodneme.


Ak nebude tovar skladom pri objednaní väčšieho množstva kusov z jedného druhu, informujeme vás o tom na e-mail zadaný pri objednávke ...


Prechod vlastníckeho práva a platobné podmienky:


Zákazník nie je povinný hradiť prevádzkovateľovi zálohu na objednaný tovar, s výnimkou prípadov výslovne v objednávke dohodnutých.


Tovar bude zákazníkovi dodaný / odovzdaný až po zaplatení celej kúpnej ceny vrátane nákladov na doručenie. Kúpna cena je splatná v okamihu prevzatia tovaru. V prípade bezhotovostnej platby na účet prevádzkovateľa je kúpna cena splatná do 14 dní po uzavretí zmluvy.


K prechodu vlastníckeho práva k objednanému tovaru z prevádzkovateľa na zákazníka dochádza až úplným uhradením kúpnej ceny vrátane nákladov na doručenie.


Zákazník výslovne súhlasí s možnosťou zaslania dokladu v elektronickej podobe (namiesto dokladu v písomnej forme) na jeho emailovú adresu.

 


Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy:


Nebojte sa nakupovať cez internet, tento druh predaja umožňuje zákazníkom vybrať si tovar v pohodlí domova a využíva ho stále viac ľudí po celom svete.


Ak chcete zrušiť vykonanú objednávku, kontaktujte nás (viď kontakt).


Tovar je možné vrátiť bez udania dôvodov v súlade s ustanovením § 1829 obč. zák. do 14 dní po obdržaní zásielky. Peniaze vrátime buď zloženkou či bankovým prevodom.


Ak odstúpi zákazník od zmluvy, odošle alebo odovzdá prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od neho dostal.


Ak odstúpi zákazník od zmluvy, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku zákazníkom zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania predávajúcim ponúkaný).


Ak odstúpi zákazník od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky zákazníkovi skôr, než mu zákazník tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.


Náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu nesie v plnej výške zákazník.


Zákazník zodpovedá predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.


Zákazník nemôže odstúpiť od zmlúv uvedených v § 1837 zák. 89/2012 Zb.


Predávajúci je oprávnený, do doby prevzatia tovaru zákazníkom, odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade okolností znemožňujúcich mu dodania objednaného tovaru zákazníkovi.


Podmienky pre vrátenie peňazí:

- Tovar nesmie byť poškodený a musí byť bez známok užívania a schopný ďalšieho predaja.

- Tovar musí byť odoslaný späť do 14 dní od obdržania zásielky


Reklamácia, práva z chybného plnenia a záruka za akosť:


V prípade oprávnenej reklamácie nás kontaktujte.


Reklamácia prebieha v súlade s právnym poriadkom platným v SR.


Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúcich sa práv z chybného plnenia sú upravené zákonom č. 89/2012 Zb., Konkrétne v jeho ustanovenia § 2099 - § 2112

Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má zákazník právo na odstránenie chyby dodaním nové veci bez vady alebo dodaním chýbajúce veci, alebo na odstránenie vady opravou veci alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo odstúpiť od zmluvy.


Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má zákazník právo na odstránenie chyby, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že vec bude po určitú dobu spôsobilá na použitie pre obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

Záručná doba beží od odovzdania veci zákazníkovi; ak bola vec podľa zmluvy odoslaná, beží od dôjdenia veci do miesta určenia.


 


Ochrana osobných údajov:


Zákazník týmto udeľuje predávajúcemu oprávnenie zhromažďovať, spracovávať, uchovávať a používať údaje, ktoré o sebe uviedol zákazník, pre účely informačných a účtovacích systémov predávajúceho a pre využitie v rámci marketingových akcií predávajúceho, za účelom informovania zákazníka o nových produktoch predávajúceho.


Jedná sa najmä o meno a priezvisko zákazníka / názov obchodnej firmy, adresu jeho bydliska / sídla, doručovaciu adresu, dátum narodenia, RČ / IČO, emailovú adresu a telefónne číslo.


Zákazník výslovne súhlasí so zasielaním obchodných oznámení v zmysle zákona č. 480/2004 Zb. V znení neskorších predpisov, predávajúcim na adresu jeho elektronickej pošty.


Zákazník dáva súhlas a oprávnenie k vyššie uvedenému na neobmedzené obdobie od dátumu odoslania objednávky.

 


Záverečné dojednania:


Všetky vzťahy týmito zmluvnými obchodnými podmienkami neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ako aj ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi.


V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto obchodných podmienok bude označené nezákonné alebo neplatné, nebude tým dotknutá platnosť respektíve účinnosť ostatných ustanovení týchto obchodných podmienok.


Každá dohoda medzi predávajúcim a zákazníkom obsiahnutá v kúpnej zmluve, majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok, s ktorými sú v rozpore.


Kontakt na prevádzkovateľa:


Vŕtané studne ARTEX Polná


Zdeněk Rosendorfský

Tel .: +420 777 199 551

E-mail: artexpolna@seznam.cz


michal Štěpánek

Tel .: +420 725 864 111

E-mail: obchod@artexpolna.cz

 


Fax: +420 567 212 930

Web: www.studny-artex.cz

Termíny realizácií: podľa dohody

Adresa: Resslova 412, Polná, 588 13, Česká Republika


IČ: 64349110, DIČ: CZ6905184352


Alebo možno použiť kontaktný formulár.