Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajovInformácie o spracovaní osobných údajov Chránime Vaše osobné údaje


Artex Shop a Vŕtané studne Artex Polná vníma ochranu osobných údajov svojich zákazníkov ako prioritu a preto s poskytnutými osobnými údajmi nakladá ako s prísne dôvernými a v súlade s platnými právnymi predpismi. V tomto dokumente nájdete informácie o tom, aké osobné údaje spracovávame o našich zákazníkoch, ako s nimi nakladáme a ako ich chránime ... 1. Základné ustanovenia:


a) Osobnosť správcu a kontaktné údaje správcu

Správcom osobných údajov (ďalej len ako správca) podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len ako GDPR)


je Zdeněk Rosendorfský, sídliaca na adrese Resslova 412, Polná 588 13


identifikačné číslo: 64349110, DIČ CZ6905184352


mobilný telefón: 725 864 111, email: info@artexpolna.cz


ten tiež prevádzkuje internetový eshop Artex Shop (na webovej adrese https://artexshop.sk)b) Čo sú osobné údaje

Osobné údaje sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe. Identifikovateľná fyzickou osobou je teda fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, predovšetkým odkazom na určitý identifikátor akým je pre príklad meno, adresa, mobilný telefón, emailová adresa atď.


c) poverenec

Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov. 2. Zdroje a právny základ spracovávaných osobných údajov

Správca vykonáva spracovanie osobných údajov zákazníka, pretože je to nevyhnutné pre výkon zmluvy s týmto zákazníkom pri predaji tovaru (alebo tiež na vykonanie potrebných opatrení prijatých pred uzatvorením takejto zmluvy). Ďalej tiež vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré je nevyhnutné pre plnenie verejnoprávnych povinností tejto spoločnosti.


Právnym základom spracovanie Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutný pre plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom alebo na vykonanie opatrení správcom pred uzatvorením takejto zmluvy a splnenie právnych povinností, ktoré sa na správcu vzťahujú, v zmysle čl. 6 ods. 1 písm . c) nariadenia, a to konkrétne najmä zákonom č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.


Správca tak spracováva vaše osobné údaje na základe jeho oprávneného záujmu (teda bez vášho súhlasu). Naše zmluvné vzťahy neviažu na akékoľvek podmienky, ktoré by subjekt údajov na poskytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov zaväzovali.Zdrojom spracovávaných osobných dát je:

a) súhrn osobných údajov v objednávke cez internetový obchod na http:/artexshop.sk

b) súhrn osobných údajov získaných pomocou komunikácie prostredníctvom rôznych kanálov, emailu či sociálnych sietí ...

c) súhrn osobných údajov zadaných v dopyte pomocou dopytového formulára na https://studny-artex.cz


3. Spracované údaje


Správca usiluje predovšetkým o spracovaní osobných údajov na základe zákonného splnomocnenia. Tie môže spracovávať aj bez súhlasu dotknutej osoby.


Sú nimi v našom prípade:

a) kontaktné údaje - osobné údaje umožňujúce kontakt so subjektom údajov pri napĺňaní účelu ich spracovania či uzatvorenej zmluvy či k nevyhnutnému vybaveniu iného právneho konania, teda telefónne číslo a adresa elektronickej pošty.


b) údaje o vašich objednávkach (objednaný tovar a ceny, spôsobu doručenia a platby)


4. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu) sú osoby

a) ktoré, sa podieľajú sa na dodanie tovaru a služieb

b) firma zaisťujúca daňovú evidenciu správcu


Správca neodovzdáva osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ).5. Účel spracovania

Osobné údaje, ktoré zákazník uvádza pri objednaní tovaru, budú využité pre úkony súvisiace iba priamo s vašou objednávkou a podľa platných právnych predpisov uchovávané a spracovávané. Tieto údaje slúžia len pre vyriešenie a realizáciu objednávky a riešenia práv zo zodpovednosti za vady. Nebudú poskytnuté iným subjektom okrem externých prepravcov a účtovné firmy a to v minimálnom rozsahu nutnom k ​​doručenie tovaru či účtovnej evidencii.Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR.6. Doba uchovávania údajov

Osobné údaje budú správcom spracovávané po dobu maximálne nutnú k ich spracovaniu. Správca uchováva osobné údaje po dobu potrebnú na plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi zákazníkom a správcom, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.Ďalej potom po dobu nutnú na účely archivovanie podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže a skartuje.7. Zabezpečenie osobných údajov

Bezpečnostné opatrenia pravidelne posudzujeme, vyhodnocujeme a upravujeme. Usilujeme prijatými opatreniami o zvýšení ochrany osobných údajov.


a) Správca prehlasuje, že prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä heslá, šifrovanie, zálohy.

b) Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov

c) Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže a skartuje.


8. Práva na výmaz a obmedzenie spracovania osobných údajov

Podľa podmienok, ktoré sú stanovené v nariadení je právom zákazníka požadovať od správcu prístup k jeho osobným údajom, právo na opravu a tiež vymazanie osobných údajov zákazníka, ďalej potom obmedzenie spracovanie týchto údajov, právo namietať proti tomuto spracovaniu a tiež právo na prenosnosť jeho osobných údajov.


Zákazník nemá povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie jeho osobných údajov je však nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia osobných údajov zákazníka správcovi nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu splniť. Ak sa domnieva zákazník, že spracovaním jeho osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenia a jeho právo na ochranu osobných údajov, má okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu, Úradu pre ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Slovakia, +420 234 665 555, www.uoou.sk. Na týchto stránkach možno tiež stiahnuť alebo prezrieť a čítať právne predpisy a stanoviská dozorného úradu týkajúce sa ochrany osobných údajov.
9. Záverečné ustanovenia

Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní Osobných údajov sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Účastníkom a Prevádzkovateľom sú príslušné slovenské súdy.


Zákazník má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (www.uoou.sk), pozri bod 8


Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára zákazník potvrdzuje, že sa zoznámil s podmienkami ochrany osobných údajov z titulu spracovania osobných údajov za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy a že je v celom rozsahu prijíma.


Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejňuje na svojich internetových stránkach.Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.